• HAR DU EN STRATEGI?

  BRA, DÅ BÖRJAR DET RIKTIGA ARBETET

  Vi stödjer organisationer att tydliggöra och genomföra strategin med hjälp av världens mest beprövade metoder för målstyrning, planering och uppföljning.


  om oss
Finansiell service

Strategikarta visade vägen till ökad marknadsandel för finansbolaget

Företaget såg att det saknades en gemensam och delad vision bland personalen... Read More
Teknikbolag

It-företaget där målstyrning blivit en tydlig ledningsfråga

Efter en lång period av stark tillväxt behövde företaget konsolidera de många strategiska... Read More
Läkemedelsbolag

Balanserat styrkort gav läkemedelsbolag flera positiva biverkningar

Företagets säljorganisation saknade en bred och väl förankrad strategi... Read More
Detaljhandel

Strategi för effektivisering gav stor utdelning för detaljhandelskedjan

En allt tuffare konkurrens för den framgångsrika detaljhandelskedjan fick ledningen att besluta sig för att skapa och genomföra en ny strategi... Read More

Cases

Genom vår nischade specialisering skapar vi värde för våra kunder, samtidigt som vi delar med oss av vår kunskap för att företag och organisationer ska bli självgående i det kontinuerliga arbetet med att förverkliga strategier och mål. I våra uppdrag använder vi våra erfarenheter av de mest utvecklade metoderna och verktygen för att planera, förverkliga och följa upp det strategiska arbetet.

Case Studies

Succé boken ute nu!

AGILE STRATEGY MANAGEMENT
in the DIGITAL AGE

av David Wiraeus och James Creelman

Med Förord av David P. Norton

MER INFO

Vårt arbetssätt

Många av våra samarbeten startar genom att vi får ett mindre uppdrag, till exempel att vi gör en utvärdering av organisationens planerings- och uppföljningsprocess. Efter det fördjupas samarbetet ofta till att vi agerar som partner och coach för ledningsgrupp eller andra nyckelfunktioner. Det innebär att vi coachar och utvecklar medarbetare för att målstyrning ska bli en kärnkompetens inom organisationen. På så sätt kan de själva fortsätta förvalta strategiarbetet. Vi har inga hemmagjorda teorier utan utgår alltid från väl beprövade metoder som används över hela världen.

Vårt arbete innefattar hela processen från att formulera strategin till att genomföra den och hålla det strategiska arbetet levande:

 • Vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla en detaljerad strategi, som förpackas på ett enkelt och konkret sätt som engagerar medarbetarna och får dem att förstå sin roll för att uppnå strategin.
 • Vi stakar ut en tydlig väg för genomförande, där vi bryter ner åtgärderna i begripliga, hanterbara delar och prioriterade åtgärder för att överbrygga gapet mellan nuläget och det önskade läget.
 • Vi ger dig enkla och beprövade verktyg för att ni själva ska kunna utföra er strategi effektivare.
 • Vi leder dig genom arbetet med att bygga en effektiv planerings- och uppföljningsprocess.

Vi hjälper dig att upprätthålla dessa processer genom att dela kunskap och bästa praxis från tusentals organisationer runt om i världen.

Process

Utveckla de strategiska målen

Vi hjälper er att utveckla en övertygande, meningsfull och tillämpbar strategi för de kommande åren, och ser till att den har förutsättningar att få förankring och brett stöd internt.

Översätta strategin till konkreta åtgärder

Den långsiktiga strategin översätts till ett antal tydliga prioriteringar som beskriver de interna förändringar organisationen ska göra för att uppfylla egna interna mål för att uppnå kunders eller intressenters krav.

Förankra strategin i hela organisationen

Steg tre är att säkerställa att hela organisationen är införstådd med strategin, bidrar till den i sina prioriteringar och arbetar gemensamt för att nå målen.

Planera verksamheten

Den operativa verksamheten planeras utifrån strategin och de åtgärder och förändringar som angetts i tidigare steg.

Följa upp och lära mer

Vi vet hur man skapar förutsättningar för en enkel uppföljningsprocess som gör att organisationen kan ha koll på styrningen och utveckla lärandet för att själv kunna äga, förvalta och förändra sina processer.

Utvärdera och anpassa

I det sista steget utvärderar vi orsakssamband och antaganden om strategin, för att se om den behöver anpassas och justeras.

Vi är certifierade

Alla våra medarbetare har gedigen kunskap inom Kaplan & Nortons olika metoder och verktyg, som BSC (balanserade styrkort), Execution Premium, ABC Kalkylering, strategikartor och planerings- och uppföljningsprocess. Vi är alla även Kaplan-Norton-certifierade och har många års erfarenhet av att implementera koncepten både i svenska och internationella organisationer.

Om Oss

Mer om Kaplan & Norton och om balanserade styrkort

Robert Kaplan, professor vid Harvard Business School och Dr. David Norton är upphovsmännen till det balanserade styrkortet (BSC), ett strategiskt ledningsverktyg för att koppla företagets åtgärder och agerande till de långsiktiga målen. Balanserade styrkort är idag ett av världens mest använda verktyg för ledning och styrning i organisationer.

Kaplan och Norton lanserade konceptet 1992 och har tillsammans skrivit en rad böcker om olika aspekter av strategigenomförande. För dig som vill läsa mer rekommenderar vi exempelvis dessa böcker:

 • The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action (1996)
 • The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment (2000)
 • Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies (2006)
 • Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage (2008)

Våra metoder

På Stratecute använder vi Kaplan & Nortons beprövade modeller, som vi skräddarsyr och anpassar till just din organisations unika förutsättningar, problem och utmaningar. Och alla våra konsulter har alla minst tio års erfarenhet av att arbeta med med Kaplan & Nortons beprövade metoder.

UTVÄRDERING AV PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kundens strategiprocess för att veta vilka grundproblemen är och i vilken ordning utvecklingsaktiviteter bör genomföras.

Strategisk karta

En strategisk karta är en visuell bild som enkelt visar orsakssamband mellan de olika delarna i organisationens strategi.

Balanserat styrkort

Identifiera vilken information som behövs för att vara säker på att de beslut man fattar stödjer strategin. Och ett ledningssystem som kopplar ihop strategin med mål mått/KPI:er och åtgärder.

Execution Premium

Skapa en fungerande process från strategiformulering och planering till dagligt arbete uppföljning och eventuell justering av strategin.

Samarbetspartners