• PROCESS

    Så funkar vårt arbetssätt

    Organisationer som har en strukturerad process för att genomföra sina strategier är mer framgångsrika än konkurrenterna. Stratecute är ett nischat strategi- och managementkonsultföretag som hjälper organisationer att etablera processen att genomföra sina strategier och nå sina mål.


Bara beprövade metoder

Våra konsulter har alla minst tio års erfarenhet av att arbeta med med Kaplan & Nortons beprövade metoder och vi är certifierade av dem enligt deras Execution Premium.

stegen i vår process

Vi på Stratecute har ett eget sätt att arbeta. Vi skickar inte in en bunt konsulter som jobbar ”vid sidan av” organisationen och efter projektet presenterar sina slutsatser i en powerpoint. Hos oss får du en senior konsult (vid behov flera) som jobbar nära tillsammans med dina egna resurser, där vi coachar styrelse, ledningsgrupper, CEO, CFO, koncerncontroller, projektkontor, affärsområdesansvariga, HR och internrevisorer för att ni själva ska kunna ta arbetet vidare.

 

Fördelarna med vår modell
Förutom att vårt arbetssätt är extremt kostnadseffektivt är en hörnsten i vår modell att föra över och plantera vår kunskap hos er. På så sätt behåller ni ägarskapet av de strategiska frågorna och lär er att själva använda metoder och modeller för att förvalta och förändra era processer. Våra uppdragsgivare finns inom både privat och offentlig sektor, där vi märker att allt fler uppskattar vårt sätt att bygga upp deras egen förmåga inom strategigenomförande och målstyrning.Utveckla de strategiska målen

Vi hjälper er att utveckla en övertygande, meningsfull och tillämpbar strategi för de kommande åren, och ser till att den har förutsättningar att få förankring och brett stöd internt.

Översätta strategin till konkreta åtgärder

Den långsiktiga strategin översätts till ett antal tydliga prioriteringar som beskriver de interna förändringar organisationen ska göra för att uppfylla egna interna mål för att uppnå kunders eller intressenters krav.

Förankra strategin i hela organisationen

Steg tre är att säkerställa att hela organisationen är införstådd med strategin, bidrar till den i sina prioriteringar och arbetar gemensamt för att nå målen.

Planera verksamheten

Den operativa verksamheten planeras utifrån strategin och de åtgärder och förändringar som angetts i tidigare steg.

Följa upp och lära mer

Vi vet hur man skapar förutsättningar för en enkel uppföljningsprocess som gör att organisationen kan ha koll på styrningen och utveckla lärandet för att själv kunna äga, förvalta och förändra sina processer.

Utvärdera och anpassa

I det sista steget utvärderar vi orsakssamband och antaganden om strategin, för att se om den behöver anpassas och justeras.

UTVÄRDERING AV PLANERING OCH UPPFÖLJNING

När vi utvärderar en kunds strategiprocess får vi tillsammans svar på frågor som: Hur väl fungerar processen i de olika delarna? Vad bör vi fokusera på att utveckla först för att få ut störst effekt? Vad kan vi göra senare? Svaren ger ett viktigt underlag för att kunna förbättra planering och uppföljning.

Strategisk karta

En strategisk karta är en visuell bild som enkelt visar orsakssamband mellan de olika delarna i organisationens strategi. Med kartan får man en enhetlig och konkret översikt över organisationens vägval för att nå de strategiska målen och vilka processer, system och förändringar som krävs för att lyckas med strategin. Kartan är den viktigaste komponenten för att underlätta arbetet med att sätta och arbeta med målstyrning. Den skapas ofta på flera nivåer i en organisation och kan även användas för att skapa förståelse och engagemang för strategin hos alla medarbetare.

Balanserat styrkort

Historiskt sett har de flesta företag styrt sin verksamhet utifrån i huvudsak ekonomiska nyckeltal. Men även om de är viktiga visar de bara vad som redan har hänt, inte vart organisationen är på väg. För att både välja rätt väg och följa den framåt krävs därför en mer balanserad styrning som tar fasta på fler aspekter än ekonomiska nyckeltal. Riktiga balanserade styrkort hjälper till att identifiera vilken information som behövs för att vara säker på att de beslut man fattar stödjer strategin. Balanserat styrkort är alltså ett ledningssystem som kombinerar flera perspektiv och kopplar ihop strategin med mål, mått/KPI och åtgärder. Över hälften av de som säger sig använda BSC-metoderna använder dem dock på fel sätt och får varken de resultat de vill ha eller en ändamålsenlig uppföljningsprocess.

Execution Premium

är en metod som hjälper till att skapa en enhetlig och fungerande process från strategiformulering och planering till operativt utförande, uppföljning och eventuell justering av strategin. Modellen består av sex tydliga steg och ger en konkret vägledning som visar om organisationen och medarbetarna verkligen gör det som man bestämt sig för att göra. Några fördelar med modellen är att den har en tydlig terminologi och praxis som gör det enkelt att hålla ”kursen” stadig på lång sikt.

Blue ocean – ett nytt sätt att (inte) konkurrera

Begreppet ”blue ocean” eller blå ocean handlar enkelt uttryckt om att hitta nya och egna marknadsutrymmen. Istället för att tävla med konkurrenterna på samma marknader och med samma saker, i en ocean röd av blod, gäller det att hitta nya och oupptäckta marknadsutrymmen som är mogna att ta i anspråk.
På så sätt skapar du en helt egen arena och marknad – en egen, blå ocean, där du slipper både tävling och konkurrenter. Detta är ett viktigt verktyg i steg 1, när man utvecklar de strategiska målen.