• It-företaget där målstyrning blivit en tydlig ledningsfråga

Utmaning

Efter en lång period av stark tillväxt behövde företaget konsolidera de många strategiska initiativen och koppla dem till mätbara mål. Företaget införde ett KPI-program, men upptäckte snart att det innehöll alldeles för många mått, felaktigt satta mått och obalans mellan kort- och långsiktiga mål.

Lösning

Efter att ha infört BSC (balanserat styrkort) kommunicerade ledningen strategin till medarbetarna genom styrkort och strategikarta. Genom ett övergripande ramverk för planering länkade man samman strategi och budgetering. BSC spreds sedan till alla supportavdelningar. Efter den första planeringscykeln förfinade ledningen strategiledningsprocessen och har löpande justerat mätetal och metodik för målsättning och målstyrning.

”Vårt balanserade styrkort har hjälpt oss att förankra våra strategier i hela organisationen på ett strukturerat sätt, och har fått oss att prestera utmärkta resultat kontinuerligt och förutsägbart i alla delar av vår organisation.”

- VD

Resultat

En framgångsfaktor var ledningsgruppens tydlighet och ägarskap av strategin. Ledningsgruppen har en synlig roll i allt från att formulera och kommunicera till att genomföra och utvärdera strategin. Resultatet är en strategifokuserad organisation som är på god väg att uppnå målet att bli en ledande it-aktör.

UTVÄRDERING AV PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kundens strategiprocess för att veta vilka grundproblemen är och i vilken ordning utvecklingsaktiviteter bör genomföras.

Strategisk karta

En strategisk karta är en visuell bild som enkelt visar orsakssamband mellan de olika delarna i organisationens strategi.

Balanserat styrkort

Identifiera vilken information som behövs för att vara säker på att de beslut man fattar stödjer strategin. Och ett ledningssystem som kopplar ihop strategin med mål mått/KPI:er och åtgärder.

Execution Premium

Skapa en fungerande process från strategiformulering och planering till dagligt arbete uppföljning och eventuell justering av strategin.

Samarbetspartners