• Strategikarta visade vägen till ökad marknadsandel för finansbolaget

Utmaning

Företaget såg att det saknades en gemensam och delad målbild bland personalen, och behövde därför ett verktyg för att både involvera alla medarbetare i att jobba mot de beslutade målen, och utvärdera företagets prestation generellt.

Lösning

Ledningsgruppen organiserade övningar och seminarier där de anställda fick komma med synpunkter och idéer kring de beslutade målen, med syfte att tillsammans definiera lämpliga resultat och prestationsmått. Utmaningen var dels att skapa en terminologi som alla medarbetare kunde förstå och skapa medvetenhet om vad som förväntades av var och en. Seminarierna utmynnade i en ”strategisk karta” på ledningsnivå, som sedan ”översattes” till en egen karta för varje avdelning, med mätbara mål som stöder den övergripande strategin.

”Vi är på god väg att lösa de problem med en gemensam målbild. Nu har vi nöjda medarbetare som skapar nöjda kunder, som i sin tur blir lojala ambassadörer för oss.”

- VD

Resultat

Den ökade medvetenheten och entusiasmen för strategin ledde till betydande tillväxt i både totalt utlåningskapital och antal kunder, liksom ökad marknadsandel.

UTVÄRDERING AV PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kundens strategiprocess för att veta vilka grundproblemen är och i vilken ordning utvecklingsaktiviteter bör genomföras.

Strategisk karta

En strategisk karta är en visuell bild som enkelt visar orsakssamband mellan de olika delarna i organisationens strategi.

Balanserat styrkort

Identifiera vilken information som behövs för att vara säker på att de beslut man fattar stödjer strategin. Och ett ledningssystem som kopplar ihop strategin med mål mått/KPI:er och åtgärder.

Execution Premium

Skapa en fungerande process från strategiformulering och planering till dagligt arbete uppföljning och eventuell justering av strategin.

Samarbetspartners