• Strategi för effektivisering gav stor utdelning för detaljhandelskedjan

Utmaning

En allt tuffare konkurrens för den framgångsrika detaljhandelskedjan fick ledningen att besluta sig för att skapa och genomföra en ny strategi, inriktad på att förbättra den operativa effektiviteten genom en rad tuffa processförbättringar. Målet var att locka mer välbeställda kunder och samtidigt minska interna problem med kommunikation och oenighet om målen.

Lösning

Företaget ville integrera verktygen i ISO 9000-certifieringen och kombinera med ett övergripande ramverk för att driva förändringsarbete och strategigenomförande. Man började med att införa Strategisk karta och BSC (balanserat styrkort) med ett antal KPI:er på koncernnivån. Två år senare gjordes en mer systematisk satsning på att implementera styrkort tillsammans med strategikartan i hela organisationen. Företaget har även  etablerat en särskild strategiavdelning för att göra målstyrning till en kärnkompetens.

”Balanserade styrkort är ett system som balanserar interna och externa aspekter av företaget, våra processer och resultat, aktieägare och medarbetare, idag och på lång sikt. Det har hjälpt oss att identifiera strategiska fokusområden, förbättra effektiviteten i arbetet och nå välplanerade mål.”

- VD

Resultat

Genomförandet av strategin har snabbt gett stor utdelning, bland annat har företaget lyckats kapa kostnader och öka både omsättning och vinst. Med ökad effektivitet har företaget kunnat öppna nya butiker snabbare, öka kundnöjdheten och öka medarbetarnas engagemang och medvetenhet om strategi.

UTVÄRDERING AV PLANERING OCH UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kundens strategiprocess för att veta vilka grundproblemen är och i vilken ordning utvecklingsaktiviteter bör genomföras.

Strategisk karta

En strategisk karta är en visuell bild som enkelt visar orsakssamband mellan de olika delarna i organisationens strategi.

Balanserat styrkort

Identifiera vilken information som behövs för att vara säker på att de beslut man fattar stödjer strategin. Och ett ledningssystem som kopplar ihop strategin med mål mått/KPI:er och åtgärder.

Execution Premium

Skapa en fungerande process från strategiformulering och planering till dagligt arbete uppföljning och eventuell justering av strategin.

Samarbetspartners